Změna stanov pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění - vzor

Jak doplnit stanovy o hlasování per rollam?

Domníváme se, že by  se na tomto místě klientovi vyplatilo využít profesionálních právních služeb a to zejména zajištění souladu celých stanov se správným ujednáním režimu "per rollam" hlasování a dále s přípravou ostatní dokumentace ke změně stanov (pozvánky, zápis ze shromáždění).

Zde je článek stanov, který se dá běžně použít pro úpravu rozhodování shromáždění mimo zasedání (tzv. per rollam).

Článek XX

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

  1. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti shromáždění, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov, mohou na písemný návrh výboru nebo jiné osoby, která je oprávněna shromáždění svolat, členové společenství vlastníků rozhodovat mimo zasedání.
  2. Výbor nebo jiná osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, může navrhnout hlasování mimo zasedání o týchž záležitostech, pokud svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. V takovém případě výbor rozešle členům společenství vlastníků návrh usnesení do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno.
  3. Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Přijetí rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.
  4. Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a stanovení přiměřené lhůty, ve které se musí členové společenství vlastníků vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dní a stanovuje se pro každé rozhodování mimo zasedání shromáždění jednotlivě. Vpřípadě, kdy lhůta stanovená není, platí, že lhůta činí 15 (slovy: patnáct) dní.
  5. K platnosti hlasování člena společenství vlastníků se vyžaduje jeho vyjádření na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí podepsané vlastní rukou s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis vlastníka jednotky na vyjádření úředně ověřen.
  6. Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech členů společenství vlastníků, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.
  7. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost jejich podílů na společných částech domu nebo se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech domu, je k přijetí návrhu mimo zasedání zapotřebí souhlasu všech členů společenství vlastníků.
  8. Výsledek hlasování oznámí výbor písemně členům společenství vlastníků. V případě, že je návrh schválen, je součástí oznámení i celý obsah přijatého usnesení.


Chybí Vám zde nějaké téma? Kontaktujte zákaznickou podporu. .