Pravomoci a povinnosti statutárního orgánu

Jaké pravomoci a povinnosti má statutární orgán?

Statutární orgán zajišťuje všechny záležitosti, které nejsou v působnosti shromáždění vlastníků či jiného voleného orgánu SVJ. Jedná se zejména o rozhodování o uzavírání smluv ve věcech správy domu (například k zajištění oprav, pojištění domu atd.), přípravu podkladů pro jednání shromáždění, svolávání shromáždění, vedení účetnictví a dalších písemností společenství, vyúčtování záloh, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství aj.

Stanovy mohou různými způsoby limitovat působnost výboru. Oblíbeným nástrojem je například stanovení finančního limitu pro rozhodování o různých záležitostech. Pokud náklady překročí tento limit, je statutární orgán povinen vyžádat si souhlas shromáždění, aby bylo možné provést plánovanou akci.

Mezi hlavní funkce statutárního orgánu patří zastupovat společenství ve všech záležitostech a vlastním jednáním nahrazovat jeho vůli. Konkrétní způsob jednání je uveden jak ve stanovách, tak v rejstříku společenství. V případě kolektivního statutárního orgánu je nejčastěji zakotveno, že za výbor jedná navenek jeho předseda nebo předsedou písemně pověřený člen výboru. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, přistoupila většina společenství k zakotvení pravidla „čtyř očí“, tzn. písemné jednání musí být vždy podepsáno alespoň dvěma členy výboru. Smyslem je vzájemná kontrola jednotlivých členů výboru, čímž by se mělo předejít jednání, které by mohlo mít pro společenství negativní důsledky.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny