Princip formální a materiální publicity - veřejný rejstřík

V čem spočívá princip formální publicity?

Princip formální publicity spočívá v tom, že je rejstříkový soud povinen uveřejnit údaje o zapsané osobě, zajistit dálkový přístup do sbírky listin obsahující listiny, které je osoba povinna ze zákona do sbírky listin zakládat, a umožnit jakékoliv osobě získat úředně ověřený elektronický opis.

Opis z rejstříku lze získat částečný či úplný. Částečný obsahuje aktuální údaje, úplný zahrnuje i dříve zapsané údaje. Dále je možné vybrat mezi elektronickou či listinnou formou opisu. Pro účely řádného prokázání zapsaných údajů je zásadně nezbytné předkládat úředně ověřený opis. Úředně ověřený opis je veřejnou listinou, kdy úředním ověřením je potvrzena shoda opisu se zápisem v rejstříku, resp. s listinou uloženou ve sbírce listin, a není tedy následně pochyb o jeho správnosti.

Úředně ověřený elektronický opis je možné získat přímo v rejstříku na stránkách https://or.justice.cz/. Po vyhledání konkrétního subjektu se po zobrazení výpisu v dolní části webové stránky zobrazí možnost stáhnout PDF verzi výpisu. Toto pořízení opisu je bezplatné. Získaný PDF dokument má v horní části uvedenou elektronickou značku soudu, která prokazuje jeho autenticitu. Tato autenticita platí ale pouze pro elektronickou verzi tohoto výpisu, po vytištění již dokument nemá povahu úředně ověřeného podpisu.

Listinný úředně ověřený opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin je rejstříkový soud povinen vydat na základě žádosti. Tuto žádost je oprávněn podat kdokoliv, vydání opisu je však v tomto případě za poplatek ve výši 70 Kč za každou započatou stránku výpisu.

Listinný ověřený opis rovněž vydávají kontaktní místa veřejné správy, tzv. CzechPOINT, tj. Česká pošta, notáři, obecní úřady apod. Opis je výsledkem převodu výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Vydaná listina obsahuje tzv. ověřovací doložku, která prokazuje autenticitu opisu. Vydání opisu na CzechPOINTu je rovněž zpoplatněno, přičemž za první stranu se účtuje 100 Kč, za každou další stranu 50 Kč.

Do rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje. Konkrétně je v rejstříku zveřejněn:

 • název a sídlo společenství vlastníků;
 • identifikační číslo;
 • údaj o tom, že se jedná o společenství vlastníků jednotek;
 • účel společenství;
 • předmět činnosti;
 • den vzniku společenství;
 • název nejvyššího orgánu,
 • počet členů statutárního orgánu
 • základní údaje (jméno a adresa místa pobytu, případně bydliště) o osobě, která je členem statutárního orgánu, funkce určité osoby v rámci statutárního orgánu a den vzniku a zániku její funkce či členství, u právnické osoby jakožto člena statutárního orgánu rovněž údaje o osobě, která ji při výkonu funkce zastupuje
 • způsob jednání statutárního orgánu, tzn. kdo za statutární orgán jedná navenek, případně kdo je oprávněn podepisovat právní jednání v písemné formě
 • název kontrolního orgánu (je-li zřízen), počet jeho členů, základní údaje o jednotlivých členech;
 • další skutečnosti, o kterých to stanoví zákon, nebo jiné důležité skutečnosti, o jejichž zápis si zapsaná osoba požádá - Jednou z těchto skutečností byl v minulosti den vzniku společenství vlastníků, jelikož vznik společenství nebyl vázán na den zápisu do rejstříku, ale vznikalo automaticky ze zákona. Dále se v rámci dalších skutečností dříve uváděla informace ohledně rozhodnutí shromáždění, kterým byly přijaty změny stanov v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • den provedení zápisu či výmazu.

Princip materiální publicity

Princip materiální publicity oproti tomu znamená, že je-li určitá skutečnost zapsaná v rejstříku a třetí osoba právně jedná v souladu s tímto zapsaným údajem, přičemž tato zapsaná skutečnost již není aktuální, nemůže společenství následně vůči této třetí osobě namítat, že zapsaný údaj neodpovídá skutečnosti. Dojde-li tedy např. k tomu, že třetí osoba uzavře dohodu s osobou, která je zapsaná v rejstříku jakožto osoba oprávněná jednat, ačkoliv již tato osoba oprávněná není, je taková dohoda uzavřena platně a společenství nemůže namítat, že daná osoba reálně oprávněná nebyla.

Namítat lze tedy příslušné skutečnosti a obsah listin až ode dne, kdy jsou v rejstříku zveřejněny. Výjimkou je situace, kdy je společenství schopno prokázat, že byly takové skutečnosti či listiny třetí osobě známy již dříve.

Možnost dovolat se zapsaných a zveřejněných údajů je nicméně do určité míry omezena v době 16 dnů od jejich zveřejnění. Je-li v této době jednáno s třetí osobou v souladu s dříve zapsanými údaji a třetí osoba prokáže, že se o příslušných údajích či listinách nemohla dozvědět, nelze se dovolat změny zapsaných údajů či obsahu nově zveřejněné listiny.

Může se rovněž stát, že rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která byla zvolena členem orgánu společenství (nejčastěji v případě, že daná osoba nesplňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu právnické osoby). V takovém případě se na danou osobu hledí, jako by ve funkci nikdy nebyla. To však neplatí ve vztahu k třetím osobám, které jednaly v dobré víře ve zvolení dané osoby do funkce.

 

Veškeré výše uvedené údaje jsou tedy volně přístupné na internetových stránkách https://or.justice.cz a každý může bezplatně získat základní informace o společenství.

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Podání návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku

Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!


Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde